הסכם עבודה – סוגיות במשפט העבודה

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

שפה משפטית יכולה להיות מבלבלת עבור כל אחד. אבל כשמדובר בתנאים והגבלות בחוזה עבודה, היא בדרך כלל מבלבלת מדי גם עבור האדם הממוצע. עורכי דין שמנסחים הסכמים בחן משרד עורכי דין יודעים שהסכם עבודה יכול להיראות מרתיע ומבלבל, אבל הוא הכרחי ומחייב. במאמר הבא נסביר לכם כל מה שעליכם לדעת על הסכם עבודה.

הסכם עבודה
הסכם עבודה

מבוא: מהו הסכם עבודה ומהי מטרתו?

חוזה עבודה, הידוע גם כהסכם עבודה, הוא מסמך משפטי המסדיר את תנאי העסקה של עובד. מטרתו של הסכם העבודה היא לקבוע את המסגרת החוקית ביחסים שבין עובד לבין מעסיק. בהסכם מפורטים תנאי העבודה, הסכמות הצדדים, מדיניות במקום העבודה והתחייבויות הצדדים. בנוסף הסכם עבודה נועד להבטיח שכל צד יקיים את התחייבויותיו בהסכם ומה יקרה אם לא.

סעיפים בהסכם עבודה כפופים לחוקי העבודה

עקרון היסוד של חופש החוזים הוא מתן אפשרות לצדדים לעצב חוזה כרצונם. ובלבד שהחוזה חוקי ואינו נוגד את תקנת הציבור. הסכם עבודה שונה מחוזה רגיל מאחר שמידת החירות לקבוע בו תנאים כרצון הצדדים מצומצמת מאוד. הסעיפים בהסכם עבודה כפופים לסדרה ארוכה של חוקים, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, תקנות ותקדימים.

האם עובד יכול לוותר על זכויותיו בהסכם עבודה?

העיקרון המוכר ביותר במשפט העבודה הינו עקרון הקוגנטיות. על פיו צדדים לא יכולים להתנות על חוקי העבודה וזכויות מגן באמצעות הסכם עבודה. גם לא בהסכמה מפורשת מצד העובד. מותר לקבוע בהסכם העבודה תנאים שהם עדיפים על פני אלה שמוקנים לעובדים על פי חוק אך לא פחותים מהם.

עובדים לא יכולים לוותר על זכויות שמוקנות להם על פי חוק.

הנחת היסוד היא שהסכמה של עובד לקבל תנאים פחותים ממה שחוקי העבודה מעניקים לו אינה נעשית מתוך בחירה חופשית שלו אלא מתוך לחץ. זה יכול בשביל להתקבל למקום עבודה חדש או לשמור על מקום עבודה קיים. עקרון הקוגנטיות נולד מתוך פער הכוחות הזה שבין מעסיקים לעובדים, בו העובדים נמצאים בעמדת מיקוח נחותה. הוא נועד למנוע ממעסיקים לנצל את הלחץ שמצויים בו עובדים לתועלתם העסקית בלבד.

כלומר מגיעה המדינה באמצעות חוקיה, ובתי הדין לעבודה באמצעות הפסיקה, ואומרים למעסיקים אלה תנאי העבודה המינימליים שמתחתם אסור לכם לרדת בשום מקרה.

מסקנת הדברים היא שעל מנת לערוך הסכם עבודה שינתן לו תוקף משפטי בבתי הדין לעבודה, חייב מנסח הסכם העבודה, להכיר את משפט העבודה לפני ולפנים, על כל מרכיביו וצדדיו, ובעיקר את גבולות המותר והאסור בתווך שבין עקרון חופש החוזים לבין עקרון הקוגנטיות.

הסכם עבודה שהוראותיו יעמדו בניגוד להוראת חוק, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, תקדים שנקבע בבית הדין הארצי לעבודה – לא ינתן לאותה הוראה תוקף משפטי. ובהתאמה היא לא תחייב את העובד שחתום על הסכם העבודה.

על בסיס כל אלה מלאכת עריכת חוזה העבודה מתחילה.

ראו עוד:

החוק לא מחייב למסור לעובד הסכם עבודה, אלא מסמך המכונה בחוק 'הודעה על תנאי העבודה'.

עם זאת, חשוב לציין, כי היעדר חובה חוקית למסור הסכם עבודה לא מפחיתה מהאינטרס של הצדדים להסדיר הסכמות נוספות ביניהם, מעבר למתחייב בחוק, אשר יחייבו אותם בתקופת העבודה ובסיומה.

הסכם עבודה יכול להוות תחליף להודעה על תנאי העבודה ובלבד שהוא כולל את פירוט תנאי העבודה בעניינים הקבועים בחוק.

עיקרי הוראות החוק:

  • מעסיק ימסור לעובד הודעה בכתב בה יפורטו תנאי העבודה של העובד.
  • ההודעה תימסר לעובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו.
  • בהודעה יפרט המעסיק את זהות הצדדים, תאריך תחילת העבודה, חוזה לתקופה קצובה או לא, תיאור עיקרי התפקיד, שם הממונה על העובד, שכר העבודה, אורכו של יום עבודה, ועוד.
  • מעסיק שלא ימסור לעובד הודעה על תנאי העבודה חושף את עצמו לשלושה סיכונים אפשריים. קנס כספי, פיצויים לעובד והיפוך נטל ההוכחה בדבר תנאי עבודה שנויים במחלוקת.

מה ההבדל בין הסכם קבלנות להסכם עבודה?

הסכם קבלנות מסדיר את היחסים שבין קבלן למזמין שירותים. מערכת הדינים החלה על יחסיהם היא מכוח חוק חוזה קבלנות.

הסכם עבודה מסדיר את היחסים שבין מעסיק לעובד שכיר. מערכת הדינים החלה על יחסיהם היא מכוח משפט העבודה (חוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים).

בהתאם לפסיקה, מעמדו של אדם כ"עובד שכיר" נקבע על סמך מהות יחסי הצדדים הלכה למעשה. גם אם הם חתמו על הסכם שקובע אחרת.

לכן גם אם הצדדים חתומים על הסכם קבלנות, זה לא סוף פסוק. בית הדין לעבודה עדיין יכול לקבוע שבין הצדדים מתקיימים יחסי עבודה.

במאמר אחר הרחבנו מתי בתי הדין לעבודה יכירו בקבלן עצמאי כעובד שכיר. פירטנו שם את המבחנים השונים שהתפתחו בפסיקה של בתי הדין לעבודה לבחינת קיומם של יחסי עבודה.

תן לצוות המנוסה שלנו לשמור על הזכויות שלך

תרצה שנבדוק את חוזה העבודה שלך?

מה ההבדל בין הסכם עבודה להסכם עם פרילנסר?

הסכם עבודה הוא הסכם משפטי בין עובד למעסיק. הסכם עם פרילנסר הוא הסכם משפטי בין פרילנסר ללקוח. עליו לכלול את כל פרטי השירות שיינתן ותנאי התשלום בעבור השירות.

פרילנסר אינו עובד במשרה מלאה בחברה, אלא רק קבלן שנשכר למשימה ספציפית. המשמעות היא שהפרילנסר אינו מקבל תנאים כמו שעובד שכיר מקבל. פרילנסרים מקבלים בדרך כלל תשלום עבור עבודתם על בסיס שעתי או על בסיס פרויקט כנגד חשבונית מס או קבלה.

כפי שציינו למעלה, המעמד המשפטי של עובד שכיר נקבע על ידי בית הדין לעבודה. כלומר בית הדין לעבודה יכול לבטל הסכם עם פרילנסר ולקבוע שהלכה למעשה מדובר על עובד שכיר.

במאמר אחר הרחבנו מתי בתי הדין לעבודה יכירו בפרילנסר כעובד שכיר. פירטנו שם את המאפיינים העיקרים של פרילנסר ובאילו מקרים הוא יוכר כעובד שכיר. כמו גם הוספנו רשימת שאלות שעשויות לסייע בהבחנה בין פרילנסר לעובד שכיר.

סעיף אי תחרות בהסכם עבודה

סעיף אי תחרות הוא הוראה בחוזה המגבילה עובד להתחרות במעסיקו לאחר סיום העבודה. הסעיף כולל התחייבות של העובד לא לעבוד אצל מתחרה או לפתוח עסק דומה לאחר סיומם של יחסי העבודה.

אי תחרות בהסכם עבודה זו דרך להגן על האינטרסים העסקיים של המעסיק על ידי מניעה מעובדיו לשעבר להתחרות בו.

סעיפי אי תחרות מספקים ביטחון למעסיק שהמידע העסקי ישמר לטובת העסק שלו בלבד. עובד שחתום על סעיף אי תחרות יורתע מלעשות שימוש במידע שהוא עשוי להיחשף אליו מתוקף תפקידו בחברה.

במקרה שהעובד מפר את הסעיף רשאי המעסיק לפנות לבית הדין לעבודה בצו מניעה ותביעה כספית נגד העובד.

סעיפי אי תחרות הם מאוד קשים לאכיפה ובמרבית הפעמים בתי הדין לעבודה פוסלים אותם. במקרים רבים נקבע שמדובר ב"התחייבות ערומה" שנועדה למנוע תחרות עסקית לגיטימית תוך פגיעה בחופש העיסוק.

הפסיקה קובעת תנאים מאוד נוקשים לאכיפתם.

באופן כללי הם ניתנים לאכיפה אם הם הוסכמו על ידי שני הצדדים. הם מגנים על אינטרס עסקי לגיטימי. והם מוגבלים לתקופה סבירה.

הפסיקה הכירה ברשימה לא סגורה של אינטרסים לגיטימיים של המעסיק למנוע תחרות:

  • סוד מסחרי
  • הכשרה מיוחדת
  • תמורה מיוחדת שניתנה לעובד בעד התחייבותו שלא להתחרות במעסיקו
  • הפרת חובת האמון ותום הלב של העובד

בהתאם לפסיקה למעסיק יש אינטרס לגיטימי לשמור על סודות מסחריים שהגיעו לידי העובד במהלך העבודה. במאמר אחר הרחבנו מתי בתי הדין לעבודה יכירו ברשימת לקוחות כסוד מסחרי. כך שהסעיף יחייב את העובד לא לשדל או לפנות ללקוחות המעסיק.

סעיף אי שידול עובדים בהסכם עבודה

סעיף אי-שידול עובדים בהסכם עבודה נועד למנוע מעובד שעזב את החברה לשדל עובדים לעבוד אצלו.

שידול עובדים יכול להוות מכה אנושה בחברה שמתבססת בעיקר על כוח אדם איכותי. לדוגמה חברה שמעסיקה אנשי מכירות או חברת היי-טק שמעסיקה מספר מצומצם של מתכנתים ועוד.

עובד לשעבר שמשדל עובדים לעזוב את עבודתם לטובת עבודה אצלו או אצל אחר. עשוי למצוא את עצמו מתגונן מפני תביעה בגין הפרת הסכם וגרימה להפרת הסכם.

תקנון למניעת הטרדה מינית 

לפי התקנות מעסיק חייב ליידע את עובדיו והממונים מטעמו באשר לעיקרי החוק למניעת הטרדה מינית.

מעסיק שמועסקים אצלו עד 25 עובדים יוצא ידי חובתו ליידע כאמור בשני מקרים. אם מסר לעובדיו עותק של התקנון או פרסם אותו במקום בולט לעין.

דרך מעולה למסור לעובד תקנון למניעת הטרדה מינית היא פשוט לצרפו להסכם העבודה כנספח. ולנסח הצהרה בהסכם העבודה שהעובד קיבל לידו ועיונו את התקנון המצורף. 

מעסיק שמועסקים אצלו מעל 25 עובדים חייב לנסח תקנון מותאם ולתלות אותו במקום בולט לעין.

התחייבות להודעה מוקדמת ארוכה

הודעה מוקדמת היא זכות שנתונה לשני הצדדים להסכם העבודה לקבל עדכון מראש לפני הפסקת עבודה. הפרק הזמן המקסימלי בחוק הודעה מוקדמת הינו 30 ימים.

מעסיקים רבים מחתימים עובדים על הסכם עבודה עם התחייבות להודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק. למשל התחייבות הצדדים להודיע 60 ימים לפני הפסקת עבודה בפיטורים או התפטרות.

הפסיקה הרווחת בבתי הדין לעבודה היא שהתחייבות להודעה מוקדמת ארוכה תחייב את המעסיק בלבד. עם זאת לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נתן פסק דין שחורג מהפסיקה כאמור. 

השעיית עובד ממקום העבודה

במאמר אחר דנו בשאלה אם מותר למעסיק להפעיל אמצעי משמעת עלפי עובדיו בדרך של השעיה מהעבודה ללא תשלום שכר.

בהתאם לפסיקה ניתן להשעות עובד במגזר הפרטי ללא שכר. ובלבד שהמעסיק מצביע על מקור חוקי המאפשר לו להשעות את העובד.

ללא מקור חוקי המתיר למעסיק להשעות את העובד יהיה על המעסיק להחליט אם לפטר את העובד או להשאירו בעבודה. אחרת השעיית העובד ללא תשלום שכר תיחשב פיטורים שלא כדין.

מקור חוקי יכול להיות גם סעיף בהסכם עבודה. על פיו מותר למעסיק להשעות את העובד בגין עבירות משמעת מסוימות גם ללא תשלום שכר.

שינוי הסכם עבודה באופן חד צדדי

ישנם מעסיקים שמשנים באופן חד-צדדי את תנאי העסקה שנקבעו בהסכם העבודה.

חשוב להבהיר שהשינוי לא חייב להיות בכתב ובדרך של מסירת של הסכם חדש.

בתי הדין לעבודה הכירו באפשרות שהצדדים יכולים לשנות את הסכם העבודה גם בהתנהגותם. כאשר שתיקת העובד לשינוי תיחשב כהסכמה מצידו או השלמה מצידו עם תנאיו החדשים.

במילים אחרות עובד שלא מתנגד מפורשות לשינוי לרבות בדרך של התפטרות בדין מפוטר יחשב כמי שהסכים לשינוי.

יחד עם זאת כל מקרה לגופו. יש לבחון אם העובד ידע מיד על השינוי. כמה זמן חלף מאז השינוי. מה הנסיבות שקדמו לשינוי. וכיצד הוא התנהג לאחר מכן.

המעסיק מבקש להחתים אותי על הסכם עבודה חדש, מה לעשות?

אם המעסיק שלך מבקש ממך לחתום על הסכם עבודה חדש תפנה לאחד מעורכי הדין שלנו לעיין בו לפני שתחתום. נתקלנו במקרים רבים בעובדים שלא היו מודעים לזכויותיהם וחוזה העבודה החדש קיפח אותם בצורה משמעותית. כך לדוגמה נתקלנו במקרה שבהסכם החדש המשכורת גדלה אך היא פוצלה לרכיבים מלאכותיים. המשמעות היא פגיעה קשה בזכויות הפנסיוניות, פיצויי פיטורים ועוד.  

5 שלבים לעריכת הסכם עבודה מוצלח

שלב 1 – תקראו היטב את כל הסעיפים שכתבנו למעלה ותיישמו.

שלב 2 – תבחנו אם חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה בענף שאתם עובדים בו ותבצעו התאמות להסכם.

שלב 3 – תכינו מתווה מפורט של תנאי העסקה, מבנה שכר, שעות עבודה, הטבות ומדיניות החברה.

שלב 4 – נסחו בצורה מפורטת מה מצופה מהעובד לבצע במסגרת תפקידו.

שלב 5 – תכינו רשימה של חובות וגדרי האחריות של העובד. מסרתם לו רכב של החברה? מי נושא בקנסות ודוחות? הוא מחזיק ברשימת לקוחות וספקים? השכר שלו מורכב מעמלות ובונוסים מדורגים? נושא במשרת אמון? הוא עובר הכשרה מיוחדת?

אם אתם זקוקים להסכם עבודה שמסדיר תנאים בסיסיים ללא התחייבויות מצד העובד די בנוסח הקבוע בחוק.

מתי לפנות לעורך דין שינסח עבורכם הסכם עבודה?

אם אתה פותח עסק חדש משלך או מחפש לשנות את ההסכמים הקיימים לטובים יותר, אז אתה צריך עורך דין שיש לו ניסיון בניסוח הסכמי עבודה.

עורך דין דיני עבודה יוכל לסייע לך בהיבטים המשפטיים של חוזה העבודה בענף שלך ולוודא שהכל תקין. עורך דין לענייני עבודה ילווה אותך בתהליך ויציג לך את מלוא האפשרויות החוקיות להעסקת עובדים. ניסוח הסכם עבודה על ידי עורך דין מומחה לדיני עבודה יגן על האינטרסים העסקיים שלך, יפחית ממך סיכונים ויגן עלייך משפטית.

אם תרצה ביטחון שהסכמי העבודה שלך ינוסחו בצורה הטובה ביותר והמתאימה ביותר לצרכים של העסק שלך – צור איתנו קשר עוד היום. לצוות המנוסה שלנו ניסיון רב בעריכת חוזי עבודה בכל הענפים ומכל הסוגים תוך יצירתיות ומתן פתרונות מעשיים.

קישורים חיצוניים:

שוחח עם עורך דין מנוסה לדיני עבודה לקבלת הצעה אטרקטיבית

מחפש עורך שינסח עבורך הסכם מותאם?

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.