עיצום כספי – ועדת הערר הפחיתה עיצום כספי מחברת שמירה שלא שילמה פנסיה

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

ערר שהוגש כנגד החלטת הממונה על עיצומים כספיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להטיל עיצום כספי נגד חברת אבטחה בגין אי העברת ניכויי פנסיה במועדם ובסכום נמוך מהקבוע בצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה.

 ועדת הערר קבעה כי יש לקבל את הערר באופן חלקי באופן שיש להחיל את סעיף 4 על עניינו של המעסיק ובעקבות זאת הפחיתה את העיצום הכספי לסך של 71,600 ₪.

ערר מספר 124/19

ההליך מול הממונה על עיצום כספי

בשנת 2018 נפתחה ביקורת וחקירה מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה. ביקורת נגד חברת אבטחה (להלן – המעסיק). שממצאיה העלו שהמעסיק לא העביר ל-5 עובדים את ניכויי הפנסיה במועדם (איחור של חודשיים) וכן לא שילם פנסיה בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה ל-3 עובדים.

בעקבות זאת הממונה על עיצום כספי (להלן – הממונה). שלח לחברה 2 הודעות על כוונת חיוב. אחת בסך 322,000 ₪ בגין אי העברת ניכויי פנסיה במועדם. והשניה בסך 250,600 ₪ בגין אי תשלום פנסיה בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה בענף השמירה.

לאחר שהמעסיק הגיש "בקשה להפחתת עיצומים כספיים ותגובה להתראה לפי סעיף 14 לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה". הוחלט על ידי הממונה להפחית את העיצום הכספי כך שסכומו הכולל יעמוד על 123,021 ₪ בלבד.

הנימוק להפחתה היה מכוח תקנה 1א(א) לתקנות ההפחתה. לפיו רשאי הממונה להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי בהתחשב במחזור עסקאותיו השנתי.

מתי המועד האחרון להעברת כספי הניכויים לפנסיה

ועדת הערר מגוללת את התשתית הנורמטיבית לעניין מועד העברת כספי הניכויים לפנסיה. ומבהירה כי בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק הגנת השכר יש להעביר את כספי הניכויים בתוך 30 ימים מהיום שרואים את השכר כמולן. דהיינו יש להעביר את כספי הניכויים לא יאוחר מהתשיעי לחודש העוקב למועד תשלום המשכורת.

יחד עם זאת, מוסיפה הועדה כי ההוראה שקובעת את המועד האחרון להעברת כספי הניכויים. היא דווקא זו הקבועה בתקנה 10 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), התשע"ד 2014. לפיה יש להעביר את הניכויים משכרם של העובדים לקופת הגמל אף בטרם חלפו 30 ימים.

תקנה 10 לתקנות:

"תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה.

( 1 ) שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.

( 2 ) חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד."

 בהתאם לעובדות המעסיק איחר בחודשיים בהעברת הניכויים.

הפחתת עיצום כספי
הפחתת עיצום כספי

חובת ההפרשה לפנסיה וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה

צו ההרחבה בענף השמירה קובע את שיעורי ההפרשות לטובת הפנסיה. כאשר חובת ההפרשות היא בעד שכר העבודה המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים וכן בעד הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה. (זאת במובחן מצו ההרחבה לפנסיה חובה שחל על כללים העובדים במשק אשר קובע חובת הפרשות משכר העבודה בלבד).

יש להזכיר כי רכיבי השכר שמובאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים כוללים: שכר יסוד, עמלות, דמי מחלה, דמי חופשה ודמי חגים.

באשר לשכר יסוד. הכלל המנחה הוא שלא כינוי הרכיב בתלוש השכר הוא זה שקובע את מהותו אלא בעבור מה הוא משתלם.

שכר יסוד פורש בפסיקה כתמורה המשתלמת לעובד כנגד עבודתו הרגילה. במסגרת מילוי תפקידו. לכן גם בונוסים שמופיעים בתלושי השכר שהינם כסות לתשלום שכר עבודה יש להפריש בגינם לפנסיה.

בהתאם לעובדות המעסיק הפקיד סכומים נמוכים יותר בעבור עובדיו מאשר הקבוע בצו ההרחבה.

ההליך מול ועדת הערר

טענות המעסיק בערר לא נגעו לעצם קיום ההפרות שלא היו במחלוקת. אלא בדבר החלטת הממונה לא ליישם את סעיף 4 למדיניות האכיפה החדשה לגביו (הטלת עיצום כספי אחד בגין הפרת אותה הרואה כנגד מספר עובדים בתקופה נבדקת). ולהפחית את העיצום רק מכוח תקנה 1א לתקנות ההפחתה (בהתחשבות במחזור העסקאות). ולא מכוח תקנה 1(א) לתקנות ההפחתה (נסיבות מקלות אחרות).

טענות הממונה היו שיש לדחות את טענות המעסיק. שכן מלבד ההפחתה שנעשתה בשל מחזור העסקאות. המעסיק לא עומד בשאר התנאים הקבועים בתקנות לשם הפחתה נוספת של העיצום הכספי וכי בנסיבות אין להחיל בעניינו את מסמך המדיניות.

ועדת הערר דחתה את טענות המעסיק כי להפחית את העיצומים הכספיים מכוח תקנה 1(א) לתקנות ההפחתה. אך קיבלה את טענותיו באשר להחלת סעיף 4 למסמך המדיניות לאחר שקבעה כי הממונה לא טען כי ההפרות נעשו בצורה מכוונת.

סעיף 4 למסמך המדיניות קובע כי ניתן בנסיבות מסוימות להטיל עיצום כספי אחד בגין כל העובדים שנפגעו מאותה הפרה. במקום עיצום כספי בגין כל הפרה בנפרד.

לאור קביעה זו החליטה הועדה לצמצם את הסנקציה כך שתעמוד על סכום כולל לשני העיצומים בסך 71,600 ₪.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.