זכויות עובדי אחזקה וניקיון

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

עובדים בענף הניקיון והאחזקה ולא קיבלתם את הזכויות שלכם?

עבדתם שעות נוספות ולא קיבלתם בעדן תשלום?

המעסיק פיצל לכם את השכר בתלוש השכר לרכיבים פיקטיביים?

במאמר זה נציג לפניכם את רשימת הזכויות של עובדים בענף הניקיון והאחזקה לפי הוראות צו ההרחבה – מעודכן לשנת 2022

צו ההרחבה בענף הניקיון, שנכנס לתוקף בתאריך 1.3.2014 (פורסם ברשומות ב-19.2.2014) חל על כלל העובדים אשר מועסקים בעבודות ניקיון או תחזוקה אצל מעסיק שתחום עיסוקו העיקרי הוא בניקיון או תחזוקה.

עובדים שהתחום העיקרי של מעסיקם הוא לא ניקיון או תחזוקה זכאים לזכויות בעבודה כמו שאר העובדים במשק.

סעיף 6 לצו ההרחבה מסדיר את ההוראות לעניין תשלום שעות נוספות לעובד בענף הניקיון, שעיקריו יובאו כדלקמן:

 1. עובדים יועסקו רק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן – החוק) ובמסגרת השעות המותרות על פיו
 2. תשלום שעות נוספות יהיה על פי החוק, כמו לשאר העובדים במשק.
 3. עובדים לא יעבדו יותר מ-12 שעות ביום

חישוב שעות נוספות בענף הניקיון יעשה בצורה הבאה:

בעבור השעתיים הנוספות הראשונות באותו יום עבודה – התעריף השעתי יגדל ויעמוד על 125% מהשכר השעתי

בעבור כל שעה לאחר מכן – התעריף השעתי יגדל ויעמוד על 150% מהשכר השעתי

מהוראת סעיף 6 לצו ההרחבה עולה שאסור למעסיק בענף הניקיון להחריג עובדים מתחולת החוק ולשלם להם שכר גלובלי שכולל בתוכו כבר תשלום שעות נוספות.

הסכם עבודה בענף הניקיון, על פיו המעסיק מחתים את העובד על תבנית העסקה של משרת אמון או במשרה שלא ניתן לפקח על שעות העבודה, על מנת לא לשלם לעובד תשלום שעות נוספות, בטל.

לפי סעיף 7 לצו ההרחבה, עובדים בענף הניקיון זכאים לתוספת ותק אצל המעסיק:

 • החל מתחילת השנה השניה לעבודה (סוף השנה הראשונה) – בגובה 0.35 ₪ לכל שעת עבודה.
 • והחל מהשנה השישית ואילך – בגובה 0.46 ₪ לכל שעת עבודה.

מעסיק עובדים בענף הניקיון חייב לבטח אותם בקרן פנסיה מקיפה החל מהיום הראשון לעבודה, ולהפקיד לקרן את הסכומים הבאים:

שיעור ההפרשות בעד שכר עבודה ודמי הבראה

שכר עבודה הינו: שכר יסוד, תוספת ותק, דמי חופשה, דמי מחלה, חגים, מילואים וכיוצ"ב.

החל מיום 1.3.2014 ועד ליום 30.6.2015:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 8.33% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 6.5% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה


החל מיום 1.7.2015 ואילך:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7.5% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 8.33% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 7% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה


שיעור ההפרשות בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה

החל מיום 1.3.2014 ועד ליום 30.6.2015:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 6% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 6.5% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית

החל מיום 1.7.2015 ואילך:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7.5% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 6% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 7% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית


שיעור ההפרשות בעד קצובת נסיעה

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 5% מקצובת הנסיעה
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 5% מקצובת הנסיעה

החל מיום 1.10.2014 מעסיק בענף הניקיון חייב לפתוח לעובדיו עם תחילת העבודה קרן השתלמות ולהפקיד אליה כספים מדי חודש.

סכומי ההפקדות לקרן השתלמות הם:

 • שיעור הפרשות המעסיק – 7.5% משכר מינימום (נכון להיום, 5,300 ₪ לחודש) + דמי הבראה
 • שיעור הפרשות העובד – 2.5% משכר מינימום (נכון להיום, 5,300 ₪ לחודש) + דמי הבראה

יש לציין, החובה לביצוע הפקדות לקרן השתלמות לעובדים אשר מועסקים אצל קבלני שירות כמשמעם בחוק להגברת האכיפה בדיני העבודה מתחילה מיום 1.9.2013.

החל מיום 1.7.2014 ומדי שנה, זכאים עובדים בחברות ניקיון ואחזקה לדמי הבראה לפי חלקיות המשרה.

התעריף ליום הבראה זהה לתעריף הציבורי ונכון להיום עומד על 432 ₪.  

עובד שעבד פחות מ-12 חודשים בשנה, יהיה זכאי לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה בו עבד.

מספר ימי הבראה נקבע בהתאם לותק של העובד:

 • עבור 3 השנים הראשונות – 7 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה הרביעית ועד העשירית (כולל) – 9 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה האחד עשרה ועד החמש עשרה (כולל) – 10 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה השש עשרה ועד התשע עשרה (כולל) – 11 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה העשרים ועד העשרים וארבע – 12 ימי הבראה לשנה
 • מהשנה העשרים וחמש – 13 ימי הבאה לשנה

חישוב דמי הבראה לעובדים בשכר שעתי

בענף הניקיון דמי ההבראה לעובד בשכר שעתי, מתווספים לשכר השעתי והם משולמים משעת העבודה הראשונה.

חישוב דמי הבראה לעובדים בשכר בשעתי בענף הניקיון יערך באופן הבא:

המחיר ליום הבראה (432 ₪) X מספר ימי ההבראה (לפי הותק) / 2,232 X שעות עבודה

בהתאם לסעיף 13 לצו ההרחבה, עובדים בענף הניקיון זכאים לשי לחג לרגל ראש השנה וחג הפסח, בסך 212.5 ₪ לכל חג, (מוצמד למדד) אשר ישולם בכסף (ולא בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייה).

מסעיף 13(ב) לצו ההרחבה עולה כי הזכאות לקבלת השי מתגבשת לאחר שלושה חודשי עבודה (וככל שהעובד עבד בהיקף משרה של 50% או לפחות 93 שעות בממוצע בשלושה חודשים אלה). אם העובד עבד בהיקף משרה נמוך יותר כאמור הוא יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו.

בהתאם לסעיף 14 לצו ההרחבה, הזכאות לדמי מחלה בענף הניקיון תהיה לפי חוק דמי מחלה.

 • לפי חוק דמי מחלה, עבור יום ההיעדרות הראשון עובדים לא זכאים לדמי מחלה.
 • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי של תקופת ההיעדרות עובדים זכאים ל- 50% משכר העבודה הרגיל.
 • החל מהיום הרביעי לההיעדרות והלאה זכאים עובדים ל- 100% משכר העבודה הרגיל.

בהתאם לסעיף 11(ה) לצו ההרחבה, התשלום בעד רכיב דמי הבראה לעובדים בשכר שעתי יובא בחשבון כחלק מהשכר הקובע בחישוב דמי חופשה ודמי מחלה.

המשמעות היא שעובד בענף הניקיון המשתכר בשכר שעתי זכאי לתשלום דמי מחלה אשר יחושב לפי שכר העבודה הרגיל (שכר יסוד, חופשה, תוספת ותק וכ"ו) + רכיב דמי ההבראה.

יום מחלה בתשלום = שכר עבודה יומי + דמי הבראה יומיים

אסור למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה, אלא בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

לכמה

בהתאם להוראת סעיף 15 לצו ההרחבה, עובדים זכאים לחופשה שנתית בתשלום לפי ימי החופשה (נטו) המפורטים בטבלה הבאה:

ותק

עובדים 5 ימים בשבוע

עובדים 6 ימים בשבוע

1-2

10

12

3-4

11

13

5

13

15

6

18

20

7-8

19

21

9 ואילך

23

26

בנוסף לימי החופשה בטבלה, עובדים בענף הניקיון המועסקים 6 חודשי עבודה ומעלה זכאים ל-3 ימי חופשה בתשלום לרגל נישואין.

בהתאם להוראת סעיף 19 לצו ההרחבה, עובדים בענף הניקיון זכאים לתשלום בעבור 9 ימי חג בשנה, לרבות ימי שבתון (כגון ימי בחירות), ובלבד שהם עומדים בשלושת התנאים הבאים:

 1. הם עובדים בשכר שעתי או יומי (לא עובדים במשכורת חודשית)
 2. הם השלימו 3 חודשי עבודה במקום העבודה
 3. הם לא נעדרו מהעבודה סמוך ליום החג (כלומר יום לפני ו/או יום אחרי החג) אלא בהסכמת המעסיק.

אלה הם 9 ימי החג: 2 ימי ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי חג הפסח, 1 יום העצמאות, 1 חג השבועות.

חן – משרד עורכי דין לדיני עבודה

עובדים בענף הניקיון והאחזקה ולא קיבלתם את הזכויות שלכם?

עבדתם שעות נוספות ולא קיבלתם בעדן תשלום?

המעסיק פיצל לכם את השכר בתלוש השכר לרכיבים פיקטיביים?

במאמר זה נציג לפניכם את רשימת הזכויות לעובדים בענף הניקיון והאחזקה לפי הוראות צו ההרחבה – מעודכן לשנת 2022.

על מי חל צו הרחבה בענף הניקיון?


צו ההרחבה בענף הניקיון, שנכנס לתוקף בתאריך 1.3.2014 (פורסם ברשומות ב-19.2.2014) חל על כלל העובדים אשר מועסקים בעבודות ניקיון או תחזוקה אצל מעסיק שתחום עיסוקו העיקרי הוא בניקיון או תחזוקה.

עובדים שהתחום העיקרי של מעסיקם הוא לא ניקיון או תחזוקה זכאים לזכויות בעבודה כמו לשאר העובדים במשק.

תשלום שעות נוספות לעובד בענף הניקיון


סעיף 6 לצו ההרחבה מסדיר את ההוראות לעניין תשלום שעות נוספות לעובד בענף הניקיון, שעיקריו יובאו כדלקמן:

 1. עובדים יועסקו רק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן – החוק) ובמסגרת השעות המותרות על פיו
 2. תשלום שעות נוספות יהיה על פי החוק, כמו לשאר העובדים במשק.
 3. עובדים לא יעבדו יותר מ-12 שעות ביום

חישוב שעות נוספות בענף הניקיון יעשה בצורה הבאה:

בעבור השעתיים הנוספות הראשונות באותו יום עבודה – התעריף השעתי יגדל ויעמוד על 125% מהשכר השעתי

בעבור כל שעה לאחר מכן – התעריף השעתי יגדל ויעמוד על 150% מהשכר השעתי.

| חשוב לדעת כי במקרה שהמעסיק מפר את זכויותיך מומלץ שתפנה לפנות לעורכי דין לדיני עבודה למיצוי זכויות.

האם מותר להעסיק עובד בענף הניקיון במשרת אמון?


מהוראת סעיף 6 לצו ההרחבה עולה שאסור למעסיק בענף הניקיון להחריג עובדים מתחולת החוק ולשלם להם שכר גלובלי שכולל בתוכו כבר תשלום שעות נוספות.

הסכם עבודה בענף הניקיון, על פיו המעסיק מחתים את העובד על תבנית העסקה של משרת אמון או במשרה שלא ניתן לפקח על שעות העבודה, על מנת לא לשלם לעובד תשלום שעות נוספות, בטל.

 

לכמה תוספת ותק זכאים עובדים בענף הניקיון?


לפי סעיף 7 לצו ההרחבה, עובדים בענף הניקיון זכאים לתוספת ותק אצל המעסיק:

 • החל מתחילת השנה השניה לעבודה (סוף השנה הראשונה) – בגובה 0.35 ₪ לכל שעת עבודה.
 • והחל מהשנה השישית ואילך – בגובה 0.46 ₪ לכל שעת עבודה.

כיצד מחשבים את ההפרשות לפנסיה לעובדים בענף הניקיון?


מעסיק עובדים בענף הניקיון חייב לבטח אותם בקרן פנסיה מקיפה החל מהיום הראשון לעבודה, ולהפקיד לקרן את הסכומים הבאים:

שיעור ההפרשות בעד שכר עבודה ודמי הבראה

שכר עבודה הינו: שכר יסוד, תוספת ותק, דמי חופשה, דמי מחלה, חגים, מילואים וכיוצ"ב.

החל מיום 1.3.2014 ועד ליום 30.6.2015:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 8.33% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 6.5% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה

החל מיום 1.7.2015 ואילך:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7.5% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 8.33% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 7% משכר העבודה החודשי כולל דמי הבראה.

 

שיעור ההפרשות בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה

החל מיום 1.3.2014 ועד ליום 30.6.2015:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 6% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 6.5% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית

החל מיום 1.7.2015 ואילך:

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 7.5% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 6% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית
 • שיעור חלקו של העובד לתגמולים (ינוכה מהשכר): 7% מגמול שעות נוספות ומנוחה שבועית.

 

שיעור ההפרשות בעד קצובת נסיעה

 • שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים: 5% מקצובת הנסיעה
 • שיעור הפרשות המעסיק לפיצויים: 5% מקצובת הנסיעה.

האם עובד ניקיון או תחזוקה זכאי לקרן השתלמות?


החל מיום 1.10.2014 מעסיק בענף הניקיון חייב לפתוח לעובדיו עם תחילת העבודה קרן השתלמות ולהפקיד אליה כספים מדי חודש.

סכומי ההפקדות לקרן השתלמות הם:

 • שיעור הפרשות המעסיק – 7.5% משכר מינימום (נכון להיום, 5,300 ₪ לחודש) + דמי הבראה
 • שיעור הפרשות העובד – 2.5% משכר מינימום (נכון להיום, 5,300 ₪ לחודש) + דמי הבראה

יש לציין, החובה לביצוע הפקדות לקרן השתלמות לעובדים אשר מועסקים אצל קבלני שירות כמשמעם בחוק להגברת האכיפה בדיני העבודה מתחילה מיום 1.9.2013.

כיצד מחשבים דמי הבראה לעובדי ניקיון ואחזקה?


החל מיום 1.7.2014 ומדי שנה, זכאים עובדים בחברות ניקיון ואחזקה לדמי הבראה לפי חלקיות המשרה.

התעריף ליום הבראה זהה לתעריף הציבורי ונכון להיום עומד על 432 ₪.

עובד שעבד פחות מ-12 חודשים בשנה, יהיה זכאי לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה בו עבד.

מספר ימי הבראה נקבע בהתאם לותק של העובד:

 • עבור 3 השנים הראשונות – 7 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה הרביעית ועד העשירית (כולל) – 9 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה האחד עשרה ועד החמש עשרה (כולל) – 10 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה השש עשרה ועד התשע עשרה (כולל) – 11 ימי הבראה לשנה
 • עבור השנה העשרים ועד העשרים וארבע – 12 ימי הבראה לשנה
 • מהשנה העשרים וחמש – 13 ימי הבאה לשנה

 

חישוב דמי הבראה לעובדים בשכר שעתי

בענף הניקיון דמי ההבראה לעובד בשכר שעתי, מתווספים לשכר השעתי והם משולמים משעת העבודה הראשונה.

חישוב דמי הבראה לעובדים בשכר בשעתי בענף הניקיון יערך באופן הבא:

המחיר ליום הבראה (432 ₪) X מספר ימי ההבראה (לפי הותק) / 2,232 X שעות עבודה

 

האם עובדים בענף הניקיון זכאים לשי לחגים ומתנות?


בהתאם לסעיף 13 לצו ההרחבה, עובדים בענף הניקיון זכאים לשי לחג לרגל ראש השנה וחג הפסח, בסך 212.5 ₪ לכל חג, (מוצמד למדד) אשר ישולם בכסף (ולא בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייה).

מסעיף 13(ב) לצו ההרחבה עולה כי הזכאות לקבלת השי מתגבשת לאחר שלושה חודשי עבודה (וככל שהעובד עבד בהיקף משרה של 50% או לפחות 93 שעות בממוצע בשלושה חודשים אלה). אם העובד עבד בהיקף משרה נמוך יותר כאמור הוא יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו.

איך מחשבים דמי מחלה לעובדים בענף הניקיון?


בהתאם לסעיף 14 לצו ההרחבה, הזכאות לדמי מחלה בענף הניקיון תהיה לפי חוק דמי מחלה.

 • לפי חוק דמי מחלה, עבור יום ההיעדרות הראשון עובדים לא זכאים לדמי מחלה.
 • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי של תקופת ההיעדרות עובדים זכאים ל- 50% משכר העבודה הרגיל.
 • החל מהיום הרביעי לההיעדרות והלאה זכאים עובדים ל- 100% משכר העבודה הרגיל.

בהתאם לסעיף 11(ה) לצו ההרחבה, התשלום בעד רכיב דמי הבראה לעובדים בשכר שעתי יובא בחשבון כחלק מהשכר הקובע בחישוב דמי חופשה ודמי מחלה.

המשמעות היא שעובד בענף הניקיון המשתכר בשכר שעתי זכאי לתשלום דמי מחלה אשר יחושב לפי שכר העבודה הרגיל (שכר יסוד, חופשה, תוספת ותק וכ"ו) + רכיב דמי ההבראה.

יום מחלה בתשלום = שכר עבודה יומי + דמי הבראה יומיים

אסור למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה, אלא בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

לכמה ימי חופש בתשלום זכאים עובדים בענף הניקיון?


בהתאם להוראת סעיף 15 לצו ההרחבה, עובדים זכאים לחופשה שנתית בתשלום לפי ימי החופשה (נטו) המפורטים בטבלה הבאה:

ותקעובדים 5 ימים בשבועעובדים 6 ימים בשבוע
1-21012
3-41113
51315
61820
7-81921
9 ואילך2326

בנוסף לימי החופשה בטבלה, עובדים בענף הניקיון המועסקים 6 חודשי עבודה ומעלה זכאים ל-3 ימי חופשה בתשלום לרגל נישואין.

מה הם תנאי הזכאות לדמי חגים בענף הניקיון?


בהתאם להוראת סעיף 19 לצו ההרחבה, עובדים בענף הניקיון זכאים לתשלום בעבור 9 ימי חג בשנה, לרבות ימי שבתון (כגון ימי בחירות), ובלבד שהם עומדים בשלושת התנאים הבאים:

 1. הם עובדים בשכר שעתי או יומי (לא עובדים במשכורת חודשית)
 2. הם השלימו 3 חודשי עבודה במקום העבודה
 3. הם לא נעדרו מהעבודה סמוך ליום החג (כלומר יום לפני ו/או יום אחרי החג) אלא בהסכמת המעסיק.

אלה הם 9 ימי החג: 2 ימי ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי חג הפסח, 1 יום העצמאות, 1 חג השבועות.

כללים נוספים:

 • אין זכאות לתשלום דמי חגים על ימי חג שחלים בשבת
 • עובדים בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום גם בגין ימי חגם אך בכפוף למכסת 9 ימי חג.
 • עובדים במשכורת חודשית זכאים שהמשכורת שלהם לא תיפגע בשל היעדרות בחגים.
 • בעבור עבודה בחגים זכאים עובדים לקבל בנוסף לדמי חגים גם תוספת של 50% לשכרם הרגיל (תוספת חג).
 
לסיכום: עובדי ניקיון או אחזקה שחל עליהם צו ההרחבה זכאים לקבל ממעסיקם את הזכויות הנ"ל. לאחר בחינת תלושי השכר שלכם עו"ד לדיני עבודה ידע לייעץ לכם מה כדאי לכם לעשות במקרה שהמעסיק שלכם מפר את זכויותיכם.
 

קישורים חיצוניים:

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.