עיצום כספי

חן – משרד עורכי דין

עיצומים כספיים דיני עבודה

אנחנו מייצגים עסקים וחברות מסחריות המעסיקות עובדים בהליכים מנהליים ופליליים:

    • הגשת תגובה לממונה במשרד העבודה לביטול התראה מינהלית לפני עיצום כספי
    • טיפול וייצוג בהליכים לביטול או הפחתת עיצום כספי בשל הפרת חוקי העבודה
    • טיפול וייצוג בערר וערעור לביטול או הפחתת עיצום כספי בשל הפרת חוקי העבודה

עיצומים כספיים חוקי העבודה

החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה נכנס לתוקף ביום 19.6.2012. מטרת החוק, כפי שהוגדרה בסעיף 1 לחוק, היא להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. בין היתר, קובע החוק, כי במסגרת סמכויות האכיפה, מוסמך הממונה להטיל עיצום כספי או התראה מנהלית במקרה שמצא שמעסיק הפר אחת מהחובות המוטלות עליו בחוקי עבודה המנויים בתוספת השנייה לחוק.

החוק חוקק על רקע תופעה של אי ציות להוראות חוקי העבודה וצווי ההרחבה מתוך תפיסה, לפי דברי ההסבר להצעת החוק, שאכיפה יעילה של שכר וזכיות סוציאליות היא דרך ראויה להילחם בממדי העוני, ובעיקר – להתמודד עם העובדה שיש עובדים עניים.

על כן, החוק מאפשר, ומינהל ההסדרה והאכיפה פועל, לבצע אכיפה מינהלית שכוללת התראה מינהלית והטלת עיצומים כספיים במקרה של מעסיק שמפר את חוקי העבודה לרבות ביקורי פיקוח יזומים במקומות עבודה שהתקבל מידע שמופרים בהם דיני העבודה.

מאז כניסה החוק לתוקף התקבלו החלטות בדבר אלפי מעסיקים והוטלו עיצומים בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים.

למשרדנו ניסיון רב בהליכים מול מינהל ההסדרה והממונה על עיצומים כספיים ואנחנו יכולים לומר שהצלחנו להפחית ללקוחותינו עיצומים כספיים של מאות אלפי שקלים בהצלחה יתרה.

ביטול והפחתת עיצום כספי

טבלת עיצומים כספיים על מעסיק

סעיף 3 לחוק קובע כי הממונה רשאי להטיל עיצום כספי על מעסיק שעבר על אחת מההוראות המנויות בתוספת השנייה לחוק:

(1)  בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה – 5,100 שקלים חדשים, ולגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית – 2,550 שקלים חדשים;

(2)  בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת השנייה – 20,400 שקלים חדשים, ולגבי יחיד כאמור בפסקה (1) – 10,200 שקלים חדשים;

(3)  בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השנייה – 35,700 שקלים חדשים, ולגבי יחיד כאמור בפסקה (1) – 17,850 שקלים חדשים.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה המנויה בתוספת השנייה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

הודעה על כוונת חיוב עיצום כספי

בהתאם לסעיף 5 לחוק, הממונה על עיצומים כספיים ימסור למעסיק המפר הוראת חיקוק המנויה בתוספת השניה הודעה על כוונת להטיל עליו עיצום כספי. במסגרת ההודעה יפרט הממונה את כל אלה:

(1)   המעשה המהווה את ההפרה ומועדו;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המעסיק לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 6;

(4)   שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 4.

סעיף 6 לחוק קובע כי שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 5 רשאי להגיש את טענותיו בכתב לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה. מעסיק שלא ניצל את זכותו להגיש את טענותיו, בתום 30 ימים תיחשב ההודעה כדרישת תשלום.

התראה מינהלית

מכוח סעיף 15 לחוק, נקבע על ידי השר "נוהל בעניין מתן התראה מנהלית", שמפורסם באתר האינטרנט של משרד העבודה. הנוהל מסדיר את העילות והנסיבות שבהן רשאי הממונה להמציא למעסיק התראה מנהלית במקום הודעה על כוונת חיוב.

הפחתת עיצום כספי

בשנת 2021 נפתחה ביקורת וחקירה מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה נגד לקוחה שלנו – חברת אחזקה. ממצאי החקירה העלו שהלקוחה שלנו לא שילמה פנסיה ל-2 עובדים ולא העבירה לעוד 5 עובדים את ניכויי הפנסיה במועדם.

בעקבות זאת הממונה על עיצומים כספיים שלח ללקוחה שלנו 2 הודעות על כוונת חיוב. אחת בסך 430,000 ₪ בגין אי העברת ניכויי פנסיה במועדם. והשניה בסך 270,000 ₪ בגין אי תשלום פנסיה.

לאחר שהגשנו בקשה להפחתת עיצומים כספיים ותגובה להתראה לפי סעיף 14 לחוק עם שלל נימוקים משכנעים מדוע יש להפחית את העיצום הכספי, לצד שיחות טלפון בלתי פוסקות, הוחלט על ידי הממונה להפחית את העיצום הכספי כך שסכומו הכולל יעמוד על 18,500 ₪ בלבד.

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.