שעות נוספות

חן – משרד עורכי דין

תשלום שעות נוספות לעובד

אנחנו מייצגים עובדים שעבדו שעות נוספות במקום העבודה אך לא קיבלו תשלום בגין אותן שעות.

עובד במתכונת עבודה של 6 ימים בשבוע זכאי לתגמול שעות נוספות בגין כל שעה מעבר לשעה השמינית לעבודתו. וביום שישי מעבר לשעה השנייה לעבודתו.

עובד במתכונת עבודה של 5 ימים בשבוע זכאי לתגמול שעות נוספות בגין כל שעה מעבר לשעה התשיעית לעבודתו ב-4 ימים בשבוע. וביום החמישי, בגין כל שעה מעבר לשעה השישית לעבודתו.

שבוע עבודה לא יעלה על 42 שעות עבודה שבועיות.

תשלום שעות נוספות לעובד

התגמול בגין השעתיים הנוספות הראשונות הוא 125% משכר העבודה ובגין כל שעה מעבר לכך הוא 150% משכר העבודה.

פיקוח וחישוב שעות העבודה

  • תביעה בנסיבות בהן העובד לא קיבל בכלל תגמול שעות נוספות.
  • תביעה בנסיבות בהן המעסיק לא פיקח על שעות העבודה.

לפי חוק שעות נוספות, כל מעסיק מחוייב לפקח אחר שעות העבודה של עובדיו ולערוך רישום נוכחות בזמן אמת בפנקס שעות עבודה (באמצעים דיגיטליים, מכניים או אלקטרוניים ולחלופין בחתימת העובד מדי יום על כרטסת נוכחות ויאושר בחתימת הממונה עליו).

מעסיק שלא עורך רישום של שעות עבודה בזמן אמת, תהא חובת ההוכחה עליו בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 60 שעות עבודה נוספות חודשיות.

כלומר בכל מקרה שתוגש תביעה של עובד לתגמול בעד 60 שעות בחודש יהיה על המעסיק להוכיח שהעובד לא עבד באותן שעות. בדרך כלל, בהיעדר רישום נוכחות, מעסיקים מתקשים מאוד להוכיח שהעובד לא עבד בשעות נוספות.

 

תלושי שכר פיקטיביים

  • תביעה בנסיבות בהן שרישום שעות העבודה המופיע בתלושים לא משקף את שעות העבודה בפועל
  • תביעה בנסיבות בהן מופיע בתלוש השכר תגמול שעות נוספות גלובלי שהוא רכיב פיקטיבי.

מעסיקים רבים מנסים להתחמק מהחובה לשלם שעות נוספות באמצעות טשטוש הרישומים המופיעים בתלושי השכר והטעייה מכוונת.

 

משרת אמון או משרה שלא ניתן לפקח על שעות נוספות

תביעה בנסיבות בהן העובד הועסק ב"משרת אמון" או במשרה "שלא ניתן לפקח על השעות".

במקרים רבים, מדובר על ניסוח מכובס של הגדרת משרת עבודה אשר נועדה לקפח את העובד מלקבל תשלום שעות נוספות. כן, גם במקרים בהם רשום מפורש בהסכם עבודה כי העובד מועסק במשרת אמון או משרה שלא ניתן לפקח על שעות העבודה.

בשל התקדמות הטכנולוגיה כבר לא מתקבלת הטענה שלא ניתן לפקח אחר שעות העבודה. ובאשר למשרת אמון, זו טענה שמתקבלת במקרים חריגים ביותר, כאשר מדובר על משרת ניהול עם משכורת גבוהה מאוד או משרה שמתקיים בה ממד מיוחד של אמון אישי. בכל מקרה, יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו.

 

שעות נוספות גלובליות

תביעה בנסיבות בהן העובד קיבל שכר יסוד שכולל בתוכו שעות עבודה נוספות (שכר כולל אסור).

בהתאם לסעיפי חוק שעות נוספות, יש לבצע הפרדה ברורה בתלוש השכר בין רכיבי השכר השונים. אחרת את השכר ששולם בתלוש השכר כשכר רגיל בלבד שעל בסיסו יחושב התגמול שעות נוספות.

הרישום בתלושי השכר את רכיבי השכר הבאים: שכר יסוד, תגמול שעות עבודה נוספות ושעות מנוחה ותשלום חופשה, חייב להיות מפוצל לשורות נפרדות.

כל רכיב שכר חייב לעמוד באופן עצמאי. לצד פירוט בעבור כמה יחידות הוא שולם (מספר שעות, מספר ימים, יחסיות משרה, יחידות תוצרת).

"נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך."

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.