קצבת נכות

חן – משרד עורכי דין

תביעה בגין אובדן קצבת נכות - מלא או חלקי

אנחנו מייצגים עובדים שבעקבות אירוע רפואי נגרמה להם נכות או חלילה מוות (שאירים) אך תביעתם לקצבה מקרן הפנסיה נדחתה במלואה או חלקה בגין רשלנות המעסיק או קרן הפנסיה.

התביעות שמוגשות במקרים אלה הן כדלקמן:

    • תביעה בגין אובדן מלא או חלקי של קצבת נכות עקב רשלנות המעסיק
    • תביעה בגין אובדן קצבת נכות עקב רשלנות קרן הפנסיה במשלוח התראה
    • תביעה בגין אובדן קצבת זקנה.
תביעה בגין אובדן קצבת נכות

מועד הזכאות לביטוח פנסיוני

מועד הזכאות לביטוח פנסיוני, קרי המועד שבו המעסיק מחויב לפתוח לעובדים קופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) ולהפריש לשם כספים, תלויה קודם כל בענף העבודה שהם עובדים בו. לדוגמה: בענף המתכת, חובת הביטוח הפנסיוני מתחילה החל מהיום הראשון לעבודה.

עובדים שמועסקים בענף כללי חל עליהם צו ההרחבה לפנסיה חובה.

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה, מועד הזכאות לביטוח פנסיוני מתחילה לאחר 6 חודשי עבודה. יחד עם האמור, ככל שעובד מתחיל את עבודתו שברשותו קופת גמל פעילה, הזכאות מתחילה החל מהיום הראשון לעבודה.

צו הרחבה לפנסיה חובה

בשנת 2007 נחתם הסכם קיבוצי הכללי בין לשכת התאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות הכללית החדשה. ההסכם האמור הורחב על מרבית העובדים השכירים במדינת ישראל באמצעות צו ההרחבה שהתקין שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: צו ההרחבה).

קצבת נכות הכיסוי הביטוחי

בצו ההרחבה לפנסיה חובה נקבע כי ההסדר הפנסיוני יכלול כיסוי ביטוחי מקיף ("פנסיה מקיפה"). כך שיבטיח לעובד כיסוי ביטוחי בשלושה מצבים:

פטירה – המבטיח לשאיריו של העובד קצבה חודשית במקרה של מות העובד.

נכות – המבטיח לעובד קצבה חודשית במקרה של נכות זמנית או קבועה.

פרישה – ביטוח זקנה. העובד והמעסיק מחוייבים לחסוך לטובת הפנסיה של העובד.

אחריות המעסיק

בהתאם לפסיקה בבתי הדין לעבודה מעסיק שמפר את חובתו לערוך ביטוח פנסיוני לעובדיו עלול להיכנס לנעליה של קרן הפנסיה ולשלם לעובד קצבה חודשית במקרה של אירוע ביטוחי.

אחריות קרן הפנסיה

כדי שהקרן תשתחרר מאחריותה כלפי העובד, גם אם המעסיק הפסיק להפריש לפנסיה של העובד, עליה לנקוט שורה של הליכים:

    • כעבור 6 חודשים מהיום שבו החוב מולן – על הקרן לשלוח הודעה לעובד עם העתק למעסיק.
    • לאחר שעברו 6 חודשים מיום ההודעה (סה"כ שנה) – רשאית הקרן להשתחרר מאחריותה אם קבע "בית הדין האזורי לעבודה שהפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנותה או חל נסיבות אחרות המצדיקות את קופת הגמל".

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.