צו הרחבה לפנסיה חובה - שאלות ותשובות | חן - משרד עורכי דין לדיני עבודה
תוכן עניינים

צו הרחבה לפנסיה חובה - שאלות ותשובות

תוכן עניינים

צו הרחבה לפנסיה וההסדר הפנסיוני

בשנת 2007 נחתם הסכם קיבוצי הכללי בין לשכת התאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות הכללית החדשה. ההסכם האמור הורחב על כלל העובדים השכירים במדינת ישראל באמצעות צו ההרחבה שהתקין שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: צו ההרחבה).

צו ההרחבה פורסם ב-1.1.2008 ותוקן בשנת 2011. הוראותיו מחייבות את כלל המעסיקים והעובדים בישראל, למעט החריגים שנקבעו בצו:

  1. עובדים שיש להם הסדר פנסיוני מיטיב.
  2. עובדים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים קצבה.
  3. נשים עובדות מתחת לגיל 20 וגברים עובדים מתחת לגיל 21.

בהתאם להוראות צו ההרחבה, כל מעסיק מחויב לערוך לעובדיו הסדר פנסיוני מקיף הכולל גם כיסויים למקרה מוות ונכות.

המעסיק מחויב להפריש להסדר פנסיוני שבו בחר העובד בהודעה בכתב ובהתאם לשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה.

מועד הזכאות להסדר פנסיוני - החל מהיום הראשון או לאחר 6 חודשים

הזכאות להסדר פנסיוני קמה לעובד החל מהיום הראשון לעבודתו או לאחר 6 חודשים אילו התקבל לעבודה ללא הסדר פנסיוני קודם.

במקרה של עובד שזכאי להסדר פנסיוני החל מהיום הראשון. עומדת למעסיק הזכות לדחות את מועד תחילת ההפקדות ב-3 חודשים.

עם זאת לאחר שלושה חודשים ידרש המעסיק להפקיד כספים לפנסיה של העובד למפרע החל מהיום הראשון לעבודתו.

שיעורי ההפקדות לפנסיה

השיעורים הקבועים בצו ההרחבה עודכנו לאורך השנים. כך שהיום המעסיק מחויב, לכל הפחות, להפריש 18.5% לפחות מהשכר הקובע לפי החלוקה הבאה:

תגמולים על חשבון המעסיק - 6.5%.

תגמולים על חשבון העובד - 6%.

מרכיב פיצויי הפיטורים - 6%.

צו הרחבה לפנסיה מגדיר את השכר הקובע ממנו יש להפריש לפנסיה

צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני מיום 25.5.2016. מגדיר את "השכר הקובע" כהגדרתו בהסכם החל על העובד. ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה.

לפיכך ההפרשות מחושבות על פי שכר העבודה כהגדרתו בהסכם העבודה בין הצדדים.

עם זאת, בהתאם לאמור בסיפא הסעיף. רשאי המעסיק לקבוע בהסכם העבודה שהשכר הקובע להפרשות הפנסיונית לא יעלה על השכר הממוצע במשק (10,551 ₪ נכון ל-26.8.2021).

בהיעדר הסכם עבודה ידרש המעסיק להוכיח את ההסכמות לעניין זה.

הכיסויים הביטוחים - שאירים, נכות וזקנה

בצו ההרחבה לפנסיה חובה נקבע כי ההסדר הפנסיוני יכלול כיסוי ביטוחי מקיף ("פנסיה מקיפה"). כך שיבטיח לעובד כיסוי ביטוחי בשלושה מצבים:

  1. פטירה - ביטוח שאירים. המבטיח לשאיריו של העובד קצבה חודשית במקרה של מות העובד.
  2. נכות - ביטוח נכות (בשמו הנוסף: אובדן כושר עבודה). המבטיח לעובד קצבה חודשית במקרה של נכות זמנית או קבועה.
  3. פרישה - ביטוח זקנה. העובד והמעסיק מחוייבים לחסוך לטובת הפנסיה של העובד. כך שהעובד יגיע לגיל פרישה תהיה לו הכנסה חודשית מובטחת עד סוף ימיו.

צו הרחבה לפנסיה קובע שהעובד רשאי לבחור את סוג קופת הגמל (גמל לחיסכון, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים)

צו הרחבה לפנסיה קובע כי ההסדר הפנסיוני יהיה בדמות הפקדה לקופת גמל לקצבה בפנסיה מקיפה.

בשנת 2015 הוכנס תיקון מס' 13 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). שבמסגרתו נקבע כי קופות גמל לקצבה יכללו קופות גמל לחיסכון, קופות ביטוח (ביטוח מנהלים) וקרנות פנסיה.

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים קובע שהעובד רשאי בכל עת לבחור את סוג קופת הגמל (קופות גמל לחיסכון, קופות ביטוח, קרנות פנסיה).

סעיף 3(ג) לצו ההרחבה קובע את זכותו של העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי דין. שאינה מפורטת בצו ההרחבה.

מכאן שהמעסיק מחויב לבטח את העובד בתכנית פנסיה מקיפה באחת מקופות הגמל לקצבה בהתאם לבחירתו של העובד.

בהיעדר בחירה של העובד בדבר זהות קופת הגמל לקצבה הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה [סעיף 3ב לצו].

מהו מרכיב הפיצויים בקופת הגמל לקצבה?

מרכיב הפיצויים בקופת הגמל כולל את תשלומי המעסיק בעד או על חשבון פיצויי הפיטורים.

הכספים שנצברו בקופת הפיצויים באים על חשבון תשלום פיצויי פיטורים והמעסיק ידרש להשלים את היתרה החסרה לפיצויי פיטורים על פי חוק.

יחד עם זאת, אם המעסיק הפקיד לרכיב הפיצויים כספים בשיעור 8.33% מהשכר הקובע, וזאת לאורך כל תקופת העסקה, אז הכספים שהופקדו יבואו במקום פיצויי פיטורים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
תוכן עניינים
שכר עבודה - שיטות תשלום ופנסיה
דיני עבודה
עו"ד איתי חן

שיטות שכר עבודה והשפעתם על הפנסיה

בשוק העבודה ידועות מספר שיטות שכר שונות. שיטות אלו משמשות מעסיקים לקבוע את שכר העבודה היעיל ביותר לעסק שלהם להשגת מקסימום תמורה מצד העובד והעלאת

קרא עוד »