חן - עורכי דין

לוגו משרד עו"ד חן

הטרדה מינית בעבודה

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה - מצד המעסיק או העובדים

אנחנו מייצגים עובדים שחוו אירוע על רקע מיני במקום העבודה מצד המעסיק או אחד העובדים:

 • תביעה נגד מעסיק שלא מקיים את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית
 • תביעה נגד עובד ומעסיק על רקע הטרדה מינית חד פעמית או מתמשכת
 • תביעה נגד מעסיק או מנהל ממונה על רקע התנכלות מינית.

הטרדה מינית הגדרה בחוק

על פי חוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא אחת או יותר מאלה:

 1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופן מינית
 2. מעשה מגונה
 3. הצעות חוזרות בעלות אופן מיני אף שהאדם אליו מופנות ההצעה הראה שאינו מעוניין בהן.
 4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.
 5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

 

על פי חוק למניעת הטרדה מינית וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התנכלות מינית היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

הטרדה מינית בעבודה

אחרוית המעסיק בשל הטרדה שביצע עובד או ממונה מטעמו

סעיף 7 לחוק מטיל אחריות על מעסיקים בשל הטרדה מינית שביצעו עובדיהם או ממונים מטעמם, במסגרת יחסי העבודה. החוק מטיל על מעסיקים חובה לספק לעובדיהם סביבה עבודה חפה ממעשים של הטרדה מינית ובכלל זה הוא מחייב אותם לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע מקרי הטרדה מינית, לטפל ביעילות בתלונות בגין הטרדה מינית ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות המינית.

הוראות מפורטות ליישום חובות המעסיק מכוח החוק נקבעו בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח - 1998 (להלן-  התקנות).

תקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה

מעבידים שיש להם יותר מעשרים וחמישה עובדים חייבים לאמץ תקנון, שיפורסם בין העובדים, ובו יובאו עיקרי הוראות החוק, ויפורטו בו דרכי הגשת תלונות בגין הטרדה מינית והתנכלות, בהתאמות הנדרשות. המעביד יפרסם את התקנון במקום בולט לעין, וימסור עותק ממנו לכל ממונה מטעמו, לארגון העובדים היציג ולכל עובד שיבקש.

הממונה על הטרדה מינית בעבודה

על מעביד מוטלת החובה למנות אחראי לנושא ההטרדה המינית, ככל הניתן, לצורך בירור תלונות ומסירת מידע בדבר הטרדה מינית או התנכלות. תפקידיו של האחראי יהיו לקבל את התלונה, לקיים בירור לשם מתן המלצות במקרי הטרדה מינית או התנכלות ומתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו בעניין.

תפקיד הממונה על הטרדה

התקנות למניעת הטרדה מינית עבודה קובעות את האופן שבו נדרש הממונה למלא את תפקידו:

 1. האחראי נדרש ליידע את המתלונן או המתלוננת באשר לאופן הטיפול בהטרדה מינית או ההתנכלות על פי החוק;
 2. עליו לברר את התלונה, תוך שמיעת הגורמים המעורבים בעניין;
 3. על הבירור להתבצע ביעילות וללא דיחוי, תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של המעורבים;
 4. יש לוודא כי המתלונן או המתלוננת לא ייפגעו במהלך בירור התלונה בענייני עבודה, ולפעול להרחקה בין המתלונן והנילון ככל שניתן וככל שנראה מוצדק בנסיבות העניין.
 5. בתום בירור התלונה על האחראי להגיש סיכום בכתב למעביד על בירור התלונה, בצירוף המלצות מנומקות להמשך הטיפול.

לאחר קבלת ההמלצות, על המעביד להחליט ללא דיחוי, על מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, ובכללם קביעתן כללי התנהגות ראויים, פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת החלות במקום העבודה, ועוד.

פיצוי על הטרדה מינית

בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא עילה על 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק. בהתאם להלכה הפסוקה רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי כספי נפרד בגין כל מעשה הטרדה. כך למשל, עשרה מעשי הטרדה מינית שנפרשים על פני תקופה של שנה, יחשבו בנפרד לעניין שיעור הפיצוי (120 אלף כפול 10).

עובד או עובדת שנפגעו מהטרדה מינית יכולים להגיש תביעה גם נגד המעסיק כמי שנושא באחריות למנוע מעשי הטרדה מינית ולטפל במקרה של הטרדה מינית (מינוי ממונה, בירור, הדרכה, תקנון וכ"ו).

"נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך."